Cheap flights Всемирный круиз » Кластерна модель розвитку туризму

Вступ. Підвищення конкурентоспроможності економіки України свідчить про необхідність пошуку шляхів, орієнтованих на оптимізацію просторової структури та відносин між органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання на землі, науково-дослідними установами, інвесторами, з метою створення умов для стабільного розвитку зарахунок ефективного використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів.

Одним з механізмів розв’язання цього завдання є кластерна модель об’єднання суб’єктів підприємництва у межах певного регіону.

У економічній і спеціальній літературі поняття «кластер» має різні тлумачення, але головна ознака — об’єднання окремих елементів і компонентів в єдине ціле для виконання у взаємодії певної функції або реалізації поставленої мети.

У перекладі з англійської мови кластер означає «пучок», «скупчення», «група» [7].

Методологічним основам кластеризації у сфері туризму присвячені праці Майкла Портера [5], який визначив чинники кластерної моделі, що створюють реальну можливість поліпшення загального рекреаційно-туристичного стану території. Наукові дослідження інших вчених [6] присвячені розвитку внутрішніх та зовнішніх функціональних структур кластерів, етапам їх створення та адаптації до нових умов розвитку продуктивних сил регіонів.

Значний внесок у методологію розвитку кластерів зробили вчені-економісти [1-3, 10], які розглядали можливість їх застосування в національній економіці України.

Щодо сфери туризму, який проголошено як пріоритетний напрямок розвитку економіки України [4], то поки що немає методики організації кластерних структур, через що утворення кластерів на різних ієрархічних рівнях — регіональних, локальних — проводяться на основі узагальнених окремих публікацій зарубіжних авторів, представлених у спеціальній літературі, яка часто недосяжна широкому колу зацікавлених громадян України.

Власне, авторське наукове бачення розв’язання найбільш дискусійного питання щодо організації структур у туризмі і представляє актуальність цієї публікації.

Метою статті є узагальнення та поглиблення методологічних засад і розроблення проктичних рекомендацій щодо запровадження кластерної моделі розвитку туризму територіальними громадами міст півдня України.

Автори поставили перед собою завдання дослідити ефективність кластера, його привабливість, здійснюючи науково обрунтовану оцінку можливостей раціонального використання рекреаційного та історико-культурного потенціалів півдня України.

Обговорення проблеми. Перша спроба впровадження кластерних моделей в Україні здійснена на Хмельниччині ще у 1998 р., в результаті чого у 2001 р. створюється туристичний кластер «Кам’янець». В цілому кластеризація в України нині впроваджується дуже повільно, через відсутність наукової методології, хоча деякі зрушення у цьому напрямку вже є. Як приклад може бути ідея створення регіонального туристичного кластера на півдні України у контексті проекту » Запровадження кластерної моделі в розвитку туризму територіальними громадами міст півдня України».

У цьому зв’язку заслуговує на увагу місто Вознесенськ, яке відрізняється унікальними природними багатствами, мальовничою природою, сприятливими кліматичними умовами для відпочинку та занять різними видами туризму. Тому саме розвиток туризму є одним з пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування цього міста. У «Програмі розвитку туризму м. Вознесенська на 2003-2010 роки» стратегічною метою є створення туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби населення і забезпечення на цій основі комплексний розвиток території. З метою збереження історико-культурної спадщини також затверджено стратегічний план економічного розвитку міста «Вознесенськ-2010″, який включає підпрограму «Розвиток фізичної культури та туризму в громаді».

Пошук шляхів реалізації цих програм і планів зініціював створення Вознесенської міської громадської організації Туристичний кластер «Вознесенськ», метою якої є активне сприяння розвитку туризму в місті, створення умов щодо зацікавленості туристів, організації проведення спільних заходів та проектів розвитку туристичної індустрії, створення туристичного кластера «Південне туристичне кільце».

У проекті кластера враховано, що Вознесенськ — перспективне місто для розвитку туризму. Воно відрізняється унікальними природними багатствами, надзвичайно цікавою історією, але не має можливостей і ресурсів для самостійного розвитку туристичної галузі. Це типово для багатьох малих міст півдня України: хоча усі вони мають туристичний продукт, який можна пропонувати, рекламувати, і врешті — продавати, але їм самотужки важко проблему зрушити з місця. Вочевидь необхідна кооперація для розробки та впровадження спільних проектів з розвитку туризму та просування спільного туристичного продукту, для зміцнення соціально-економічного потенціалу.

Спільний туристичний маршрут також повинен бути зорієнтований на системне ознайомлення туристів з найцікавішими сторінками історії та сьогодення малих міст півдня України, оскільки поодинокі об’єкти туризму, ізольовані туристичні маршрути не справляють позитивного враження з точки зору інформованості туриста.

Значною перешкодою на шляху до розвитку туристичної галузі є недостатність інформації щодо привабливості малих міст півдня України. Зважаючи на це, потрібен спільний рекламний туристично-інформаційний центр в м. Вознесенську з представництвами в інших малих містах.

Отже, проблема розвитку туризму виходить далеко за межі одного міста. Її можна розв’язати тільки за допомогою міжміської кооперації з активним залученням до участі громадського сектора та малого бізнесу.

Реалізація такого проекту дозволить:

- відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму;

- створити новий якісний туристичний продукт, здатний задовольнити потреби зацікавлених осіб;

- забезпечити комплексний розвиток туристичної сфери;

- створити додаткові робочі місця;

- збільшити надходження до місцевих бюджетів;

- підвищити інвестиційну привабливість міст туристичного кластера;

- підвищити рівень добробуту територіальних громад, тощо.

При цьому суб’єктами (цільовими групами) проекту виступають: органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, територіальні громади, туристи.

Підставою для визначення цільових груп є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст», «Про туризм», Указ Президента України «Про підтримку розвитку туризму в Україні», «Державна Програма розвитку туризму на 2002-2010 роки», затверджена постановою Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи подальшого розвитку туризму».

Реалізація проекту буде здійснюватись завдяки:

- співпраці виконавчого комітету міської ради м. Вознесенська з Вознесенською міською громадською організацією «Туристичний кластер «Вознесенськ»;

- співпраці виконавчого комітету міської ради Вознесенська з виконавчими комітетами міських рад малих міст-партнерів;

- взаємодії усіх ланок суспільного життя — органів місцевого самоврядування і бізнесу, громадських організацій, мешканців міста.

Комплекс заходів проекту на початкову етапі передбачає:

- розробку та підписання Меморандуму про створення туристичного кластера «Південне туристичне кільце», розробку статуту та інших засновницьких документів кластера, його державну реєстрацію;

- розробку програми розвитку туристичного кластера «Південне туристичне кільце»;

- створення туристично-інформаційного центру кластера в Вознесенську і його представництв в малих містах-партнерах, підготовка рекламно-інформаційної продукції для просування місцевого туристичного продукту, тощо.

Наступний етап передбачає:

- створення єдиного туристичного маршруту «Південне туристичне кільце», який має охопити найпривабливіші та найцікавіші для туристів місця малих міст-партнерів. Зокрема, виготовлення карти-схеми маршруту, буклетів про туристично-рекреаційний потенціал, створення спільної веб-сторінки туристичного кластера;

- участь у спеціалізованих національних та міжнародних виставках, організацію презентацій;

- постійний моніторинг та аналіз виконаної роботи.

Окремі розроблені нами заходи вже втілюються практично, зокрема:

- створено туристично-інформаційний центр у Вознесенську;

- розроблено спільну програму розвитку малих міст-партнерів туристичного кластера;

- створено перший туристичний маршрут по «Південному туристичному кільцю»;

- видано збірник з аналізом перших результатів роботи.

При цьому розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту та обрунтування місця і ролі кожного партнера виглядає наступним чином:

Виконавчий комітет Вознесенської міської ради:

- розробляє статут туристичного кластера «Південне туристичне кільце»;

- організує збори засновників туристичного кластера та здійснює його державну реєстрацію;

- допомагає вирішувати інші організаційні та кадрові питання, зокрема, створення та поповнення комп’ютеризованої інформаційну базу даних;

- допомагає налагодити координацію дій учасників проекту.

Вознесенська міська громадська організація «Туристичний кластер «Вознесенськ»:

- бере участь у зборі інформації про туристичні можливості м. Вознесенська;

- сприяє розвитку туризму в м. Вознесенську;

- разом з іншими учасниками проекту дбає про наповнення туристичного кластера «Південне туристичне кільце» якісним туристичним продуктом.

Виконавчі комітети міських рад міст півдня України:

- сприяють діяльності представництв туристично-інформаційного центру;

- формують пропозиції до Програми розвитку туризму в містах;

- залучають до співпраці суб’єктів підприємницької діяльності.

Всі кадрові питання щодо здійснення проекту вирішуються колегіально. У випадках необхідності для організації роботи залучаються відповідні спеціалісти.

Результатами реалізації проекту у короткостроковій перспективі, як вже згадувалося, мають стати:

- створення туристичного кластера «Південне туристичне кільце», в рамках якого буде здійснене об’єднання міст-партнерів;

- організація діяльності туристично-інформаційного центру;

- створення високоякісної туристичної рекламної продукції.

Віддалена перспектива реалізації проекту передбачає:

- забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери міст- партнерів туристичного кластера » Південне туристичне кільце»;

- розвиток економіки міст-партнерів туристичного кластера » Південне туристичне кільце»;

- забезпечення зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць;

- співробітництво з іншими малими містами півдня України;

- розвиток бізнесу у галузі туризму.

- підвищення добробуту територіальних громад;

- поповнення надходжень до місцевих бюджетів.

В тому числі розвиток туризму буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості міст, зміцненню економіки, розвитку народних промислів, сувенірної продукції, створить додаткові можливості розвитку бізнесу, його нових напрямків та можливостей просування товарів та послуг, сприятиме розвитку конкуренції.

Для територіальної громади — туризм сприяти ме поліпшенню якості життя, місто стане більш охайним, естетичним, безпечним, збільшиться якість та кількість послуг, комфортність проживання в ньому.

Для туристів — будуть відкриті привабливі туристичні ресурси міст, які раніше для них були недосяжними.

У спішної реалізації проекту можна очікувати за умови його початкового фінансування. Основним джерелом фінансування повинні бути кошти Державної туристичної адміністрації України ( до 100 тис. грн.) та кошти місцевих бюджетів, широка фінансова участь приватних структур.

Висновки. В Україні активно формуються кластерні технології у багатьох сферах національного господарства. Причому і економіка України в цілому, і окремі її регіони й суб’єкти її діяльності фактично готові до сприйняття кластерних технологій [8, 9] та їх практичного застосування. Автори сподіваються, що перша кластеризація туристичної сфери півдня України пожвавить рекреаційно-туристичну діяльність та стимулюватиме розвиток інших галузей національного господарства.

Література

1. Ван Циншен, Топчиєв А.Г. Теоретические и методологические аспекты рекреационной географии: современный подход // Український географічний журнал. — 2003. —
1. — С. 46-48.

2. Ван Циншен, Топчиев А.Г. Устойчивый туризм и экотуризм: тенденции и проблемы развития // Устойчивое развитие экологического туризма на Черноморском побережье. Сб. материалов симпозиума. — 2003. — С. 241.

3. Заболотний В.З., Лисецький Ф.М., Молодецький А.Е. Миколаївська область: географічний словник-довідник. — Миколаїв, 1995. — 160 с.

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р.
1282-IV.

5. Портер М.Э. Конкуренция: Учебное пособие. Пер. с анг. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 496 с.

6. Пойтченко К.А. Кластери як фактор структурування економіки // Стратегія економічного розвитку України. К.: КНЕУ. — 2001. — Вип. 7. — С. 623-628.

7. Скаловская О.М. Терминология в географии. Учебное пособие. — М.: Мысль, 2001. — С. 45.

8. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры. Укр. контекст. — К.: Логос, 2002. — С. 146-174.

9. Стеченко Д.М. Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. КНУ ім. Шевченка. — 2003. Вип. 2. — 374 с.

10. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 774 с.

In the article probed a question of introduction of cluster model of development of tourism territorial societies the cities of Ukraine. Certainly — principles of forming of tourist clusters, with the purpose of activation of tourism which determines the location of country in the highly integrated world economy.

Оставить комментарий

Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>