Cheap flights Всемирный круиз » Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу

Анотація. У даній статті описані найбільш поширені системи автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу, проведений аналіз їх функціональних можливостей і призначення.

Ключові слова: автоматизовані системи, управління підприємством ресторанного бізнесу, програмний комплекс, 1С: Підприємство 8.Ресторан, «Парус-Ресторан», АС «Рестарт».

Постановка завдання, мета статті. Метою статті є аналіз автоматизованихсистем, призначених для розв’язання функціональних задач діяльності ресторану. В процесі дослідження були вирішені наступні завдання: особливості виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного бізнесу; проведено загальний огляд автоматизованих системи управління рестораном; проаналізовано діючі системи автоматизації закладів ресторанного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Ресторанний бізнес є однією з найбільш значущих складових в індустрії гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого — середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу і зазвичай усі заклади та підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності.

Успішний ресторан — це злагоджений механізм, який пропонує своїм споживачам високий рівень сервісу і оперативну роботу персоналу [1] .

Дослідженню проблем ресторанного бізнесу присвячені праці таких науковців, як Архіпова В.В., Мостової Л.М., Новікової О.В., Мальської М.П., Пандяка І.Г. та ін.

В умовах конкуренції підприємства ресторанного бізнесу вимагають сучасних методів управління, які базуються, в першу чергу, на впровадженні та використанні автоматизованих систем управління.

В даний час на ринку комп’ютерних систем є універсальні аналітичні програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. Більшість користувачів віддають перевагу універсальним комп’ютерним засобам унаслідок їх достатньо легкої адаптації до особливостей управлінських функцій в різних закладах ресторанного бізнесу.

Сучасні підприємства вимагають найновіших методів управління. Ухвалення управлінських рішень в умовах постійно змінного, динамічного середовища вимагає не тільки аналізу, оцінки і прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, але і забезпечення відповідності між зовнішнім мікросередовищем, зовнішнім макросередовищем і результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, що, у свою чергу, висуває високі вимоги до інформаційного та інших видів забезпечення управління підприємством [2].

Проведений нами аналіз засвідчив, що в ресторанному бізнесі найбільш широкого застосування набули такі системи автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу як: «1С:Підприємство. Ресторан», «Парус-Ресторан», АС «РЕСТАРТ».

Програмний комплекс «1С: Підприємство 8. Ресторан»

Система «1С: Підприємство 8. Ресторан» призначена для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу, а саме, таких, як : ресторанів, кафе, барів, їдалень, підрозділів харчування готельно-ресторанних комплексів, розважальних центрів тощо. Особливостями є можливість проведення попереднього налаштування системи та її адміністрування на рівні бек-офісної системи, простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном, самостійна робота без бек-офісу, велика кількість аналітичних звітів, причому більшість з них можна формувати безпосередньо з сенсорного екрану POS — терміналу.

Як платформа використовується «1С: Підприємство 8″, що дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему під специфічні потреби будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу і концепції. Рішення може використовуватися як в одиноких, так і мережевих підприємствах [3] .

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати такі робочі місця :

- офіціанта (рис.1.);

- касира (рис.2.);

- бармена;

- буфетника;

- хостеси;

- адміністратора.

Рис.1. Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів

Рис. 2. Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»

Для більшої кількості робочих місць рекомендується встановлення системи в клієнт-серверному варіанті з використанням популярної і надійної СУБД MS SQL Server, що дає можливість вживання стандартних засобів адміністрування і налаштування, а так само забезпечити легкість в обслуговуванні системи.

Програмний продукт спроектований таким чином, щоб забезпечити стійкість роботи касового вузла і максимальну швидкість обслуговування відвідувачів,підтримується мережевий режим роботи з устаткуванням в межах однієї бази даних.

Програмний комплекс «Парус-Ресторан»

«Парус-Ресторан» призначений для автоматизації закладів ресторанного бізнесу (ресторанів, кафе, барів, клубів). У цьому програмному продукті можна знайти усе найнеобхідніше — від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку [4] .

В результаті впровадження програмного комплексу «Парус-ресторан» заклад отримує наступні переваги:

- підвищується якість сервісу, престиж закладу і лояльність клієнтів;

- забезпечується швидка обробка замовлень і обслуговування клієнтів (рис.3);

- покращується узгодженість і контроль над роботою персоналу;

- здійснюється інтеграція з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;

- ведеться облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;

- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації.

Адміністратор має можливість виконувати усі дії в системі, які передбачені для офіціантів і касирів (рис.4.).

Рис. 3. Прийом замовлення офіціантом

Рис. 4. Меню адміністратора

Крім того, він має можливість здійснювати управління змінами, реєструвати в системі заміну столу або офіціанта, який обслуговує клієнта, робити розділення і об’єднання замовлень клієнтів, а також видаляти з системи замовлення або позиції замовлень з реєстрацією причин видалення. Можливе застосування дисконтно-депозитної системи в ресторані за допомогою клубних карток клієнтів.

Програмний комплекс АС «Рестарт»

Цей комплекс розроблений компанією «1С-Рарус» і призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах харчування. Як платформа використовується MS Windows і формат бази даних MS SQL, що дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу. Рішення може використовуватися як на невеликих підприємствах, так і у великих мережах, розважальних і готельних комплексах або комбінатах харчування з великою кількістю точок продажів [5] .

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати робочі місця:

- касира;

- офіціанта;

- бармена;

- буфетника;

- адміністратора (рис.5).

Рис.5. Замовлення адміністратора

Функціональні особливості, загальні особливості програмного продукту:

- швидка установка рішення;

- простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном;

- декілька варіантів інтерфейсу;

- АРМ менеджера у вигляді окремого застосування (рис.6);

- не високі вимоги до характеристик POS- устаткування;

- програмний продукт може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями «1С-Рарус: Управління рестораном», «1С-Рарус: Комбінат харчування»,»1С: Общепит 8″ ,»1С-Рарус: Громадське харчування, ред.6″.

Рис.6. Автоматизоване робоче місце менеджера

Порівняльна характеристика програмних комплексів наведена в табл..1

Таблиця 1

Порівняльна характеристика програмних комплексів

Назва програмного продукту
Призначення
Завдання
Коментарі

«1С: Підприємство 8. Ресторан»
Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу.
Дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему під специфічні потреби будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу і концепції.
- облік продаж;
- підвищення якості і швидкості обслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшення помилок при роботі з гостями (людський фактор);
- централізоване управління меню і прейскурантом;
- підвищення лояльності відвідувачів;
- підвищення аналітичної звітності.
Може використовуватися як самостійно так і спільно з обліковими вирішеннями «1С-Рарус: Управління рестораном», «1С-Рарус: Комбінат харчування» або «1С: Громадське харчування 8″.

«Парус-Ресторан»
Призначений для автоматизації закладів ресторанного бізнесу від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку, працює як самостійний модуль (фронт офіс + бек офіс )
- забезпечення швидкої обробки замовлень і обслуговування клієнтів;
- покращення узгодженості і контролю над роботою персоналу;
- здійснення інтеграції з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;
- облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації.
Може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями «Парус-Бухгалтер і я», «Парус-Торг і вля і склад», «Парус-Зар о б і тна плата», «Парус — Персонал»
та «Парус-Отель»

АС «РЕСТАРТ»
Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах.
Дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу
- облік продажів;
- підвищення якості і швидкості обслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшення помилок при роботі з гостями (людський чинник);
- централізоване управління меню і прейскурантом;
- підвищення лояльності відвідувачів;
- отримання аналітичної звітності.;
- відмовостійкість
Може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями «1С-Рарус : Управління рестораном», «1С-Рарус: Комбінат харчування»,»1С-Рарус : Громадське харчування, ред.6″.

У зв’язку з активним розвитком ресторанного господарства, з підвищенням конкуренції, інтерес до автоматизації управління постійно зростає. Розвиток ресторану є неможливим без впровадження сучасних автоматизованих систем управління, які дозволяють покращувати якість обслуговування відвідувачів, контролювати діяльність підприємства в цілому, щоденно аналізувати фінансову звітність тощо.

Проведений аналіз засвідчив, що системи передбачають автоматизацію облікових, виробничих, маркетингових та управлінських процесів. Кожна система виконує дві або одну функції: автоматизації процесу обслуговування у залі за допомогою модуля «фронт-офіс», автоматизації обліку та контролю за допомогою «бек-офісу». Перший модуль відповідає за діяльність залу та прийом гостей, другий — слідкує за рухом продукції. Використання у підприємстві одного з модулів є недостатньо ефективним.

Список використаних джерел

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч.посіб. — К.: Центр учбової літератури, Фірма «Інкос» 2007. — 335 с.

2. Пророчук Ж.А., Журавлёва А. Роль програмного забезпечення в управлінні підприємством // Современные информационные технологи. — 2010. — 1. — С.18-20.

3. http://www.1c-menu.ru/articles/about/products.php?ELEMENT_ID=225.

4. http://www.hvoya.com.ua/restoran.

5. http://1s-rarus.prom.ua/.

Оставить комментарий

Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>